Selecteer een pagina

       

          Elske Kampen

 

Nije dichtbondel fan Elske Kampen: swietlûdige fersen foar koadebrekkers | Resinsje

In ik, in do, in famke, in hûs: Elske Kampen hat yn Net fiksearre hûs net folle spikers noadich om har fersifere refleksjes oan te pronk te hingjen. ‘[D]er sille dagen komme’, hat Tiny Mulder skreaun, ‘dat de mem tsjin it bern seit / helje my in healpûn kofje / in pak...

Meitsje ljocht en skriuw | resinsje dichtbondel Elske Kampen

De dichtbondel 'net fiksearre hûs'.  Wa’t de wurklikheid fêstlizze wol, dy kin dat dwaan mei bylden en taal.  In skilderij kin kleuren en sfear fan lang lyn wer yn it sin bringe. In ferhaal kin itselde dwaan. Yn har fiifde dichtbondel docht Elske Kampen dat mei har...

net fiksearre hus

Net fiksearre hûs is de zesde poëziebundel van Elske Kampen. Ze roept hierin een wereld op die ligt tussen de werkelijkheid van een eenvoudig Ru-schaaltje in Museum Princessehof en de onwerkelijke thuiskomst van iemand die niet bestond. Dichten is voor Elske een vorm...

Nije dichtbondel Elske Kampen: Ntrije55

‘Simmer 2017 rûn ik tal fan kearen oan ‘e westkant fan Hurdegaryp by de N355 del. Ik socht dêr om lyts yndustrieel ôffal, lykas bygelyks eintsjes tou, stikjes metaal, glês en keunststof. Dy fynsten, losrekke fan in eardere funksje yn in grutter gehiel, wiene ferwurden...

Sykje om hâldfêst

Sykje om hâldfêst yn it slachskaad fan de taal Safolle dichters, safolle smaken. De poëzij fan Elske Kampen komt út in fiifstjerrekeuken en is sa ryk oan sensaasjes dat tongen it net altyd hielendal neikomme kinne. Friesch Dagblad  

Juryrapport Kultuerpriis 2017

Juryrapport Elske Kampen uit Gytsjerk Kultuerpriis 2017, uitreiking op dinsdag 3 juli 2018 door wethouder Dijk. Samenstelling jury: Paula Voorthuijsen (bestuurslid Stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel, Bond Heemschut en Open Monumentendag); Henk Kloosterman...

Resinsje Abe de Vries yn FD 17-6-2017

Resinsje Abe de Vries yn FD 17-6-2017

Resinsje Eppie Dam yn LC 21-4-2017

Klinkend gehoar jaan oan in twingend freegjen ***** Titel: Ynbyld Auteur: Elske Kampen Utjouwer: Afûk. Priis: 17,50 euro (64 siden) Elske Kampen, skilder mei wurden, is net benaud foar read, giel en blau. Yn har nijste bondel Ynbyld siket se fan kleuren de...

Nominaasje Simke Kloosterman Priis 2013

Dit is it gedicht / Dit is het gedicht fan Elske Kampen is ien fan de fjouwer nominearre wurken foar de Simke Kloosterman Priis 2013. De oare trije nominearren binne Eppie Dam (Fjouwer dappere mûskes), Lida Dykstra (Knipperke) en Thys Wadman (De oerwinnings fan Tido...
net fiksearre hus

net fiksearre hus

Net fiksearre hûs is de zesde poëziebundel van Elske Kampen. Ze roept hierin een wereld op die ligt tussen de werkelijkheid van een eenvoudig Ru-schaaltje in Museum Princessehof en de onwerkelijke thuiskomst van iemand die niet bestond. Dichten is voor Elske een vorm...

Lees meer
Nije dichtbondel Elske Kampen: Ntrije55

Nije dichtbondel Elske Kampen: Ntrije55

‘Simmer 2017 rûn ik tal fan kearen oan ‘e westkant fan Hurdegaryp by de N355 del. Ik socht dêr om lyts yndustrieel ôffal, lykas bygelyks eintsjes tou, stikjes metaal, glês en keunststof. Dy fynsten, losrekke fan in eardere funksje yn in grutter gehiel, wiene ferwurden...

Lees meer
Sykje om hâldfêst

Sykje om hâldfêst

Sykje om hâldfêst yn it slachskaad fan de taal Safolle dichters, safolle smaken. De poëzij fan Elske Kampen komt út in fiifstjerrekeuken en is sa ryk oan sensaasjes dat tongen it net altyd hielendal neikomme kinne. Friesch Dagblad  

Lees meer
Juryrapport Kultuerpriis 2017

Juryrapport Kultuerpriis 2017

Juryrapport Elske Kampen uit Gytsjerk Kultuerpriis 2017, uitreiking op dinsdag 3 juli 2018 door wethouder Dijk. Samenstelling jury: Paula Voorthuijsen (bestuurslid Stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel, Bond Heemschut en Open Monumentendag); Henk Kloosterman...

Lees meer
Resinsje Eppie Dam yn LC 21-4-2017

Resinsje Eppie Dam yn LC 21-4-2017

Klinkend gehoar jaan oan in twingend freegjen ***** Titel: Ynbyld Auteur: Elske Kampen Utjouwer: Afûk. Priis: 17,50 euro (64 siden) Elske Kampen, skilder mei wurden, is net benaud foar read, giel en blau. Yn har nijste bondel Ynbyld siket se fan kleuren de...

Lees meer
Nominaasje Simke Kloosterman Priis 2013

Nominaasje Simke Kloosterman Priis 2013

Dit is it gedicht / Dit is het gedicht fan Elske Kampen is ien fan de fjouwer nominearre wurken foar de Simke Kloosterman Priis 2013. De oare trije nominearren binne Eppie Dam (Fjouwer dappere mûskes), Lida Dykstra (Knipperke) en Thys Wadman (De oerwinnings fan Tido...

Lees meer
Nije bondel Elske Kampen: Ynbyld

Nije bondel Elske Kampen: Ynbyld

Yn april 2017 is der in nije bondel fan Elske Kampen ferskynd: In full colour-útjefte mei byldzjend wurk fan de dichteres/keunstneres. Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik de see berikke, wylst ropt in twingjend freegjen yn my om alles wat it sjocht te...

Lees meer
Nominaasje Simke Kloosterman Priis 2013

Nominaasje Simke Kloosterman Priis 2013

Dit is it gedicht / Dit is het gedicht fan Elske Kampen is ien fan de fjouwer nominearre wurken foar de Simke Kloosterman Priis 2013. De oare trije nominearren binne Eppie Dam (Fjouwer dappere mûskes), Lida Dykstra (Knipperke) en Thys Wadman (De oerwinnings fan Tido...

Lees meer
Nije bondel Elske Kampen: Man en mem

Nije bondel Elske Kampen: Man en mem

Op sneon 24 maaie 2014 is de nije dichtbondel fan Elske Kampen ferskynd: Man en mem. Hjirby twa gedichten út de bondel, foarlêzen troch Elske: See en stien: hjir  As wurd ik in sirkel: hjir   Ut de resinsje fan Eppie Dam, LC 1 july 2014 By alle moais oan taal en...

Lees meer