Selecteer een pagina

Wurk

Wurk

Elske Kampen skriuwt gedichten, lietteksten en koarte ferhalen yn it Frysk en yn it Nederlânsk.

Sy publisearre yn de Skriuwerskalinder, de literêre tydskriften Hjir, De Moanne en Ensafh en levere gedichten foar it jierliks FeRstival foar jongeren yn it Fuortset Underwiis fan it Taalsintrum Frysk.

Lietteksten hat sy makke foar û.o. de cd Moai mei dy fan Nan’n Ankie en foar Frederike Kleefstra.

net fiksearre hus

sep 11, 2023

Ntrije55

jan 14, 2020

Ynbyld

Afûk, 2017; dichtbondel mei full colour kollaazjes fan de dichteres

Man en mem

Afûk, 2014; dichtbondel mei full colour kollaazjes fan de dichteres

Dit is it gedicht/Dit is het gedicht

Friese Pers Boekerij, 2012; twatalige dichtbondel mei full colour kollaazjes fan de dichteres

Er zit een feest in mij!

Querido, 2012; blomlêzing Nederlânsktalige bernepoëzy)

Lytse werklikheid; Jopie’s Friese landschappen inspireren Friese dichters (bondel mei lânskippen fan Jopie Huisman en gedichten fan seis dichters; útjefte by de tentoanstelling mei deselde namme yn it Jopie Huisman Museum yn 2011)

Vijf draken verslagen

Querido, 2011; blomlêzing Nederlânsktalige bernepoëzy)Fan glês it brekken (Friese Pers Boekerij, 2010; Fryske poëzy)

Wie heeft er hier met verf lopen smijten (Querido, 2010; jierlikse blomlêzing fan bernepoëzy ûnder einredaksje fan

Ted van Lieshout; hjiryn is Nederlânsktalige poëzy opnaam)

Mijn land is groen, mijn land is mooi; regionale identiteit in Noord-Nederland (Frysk gedicht yn it jubileumboek fan de Stichting JMFonds, 2009)