Selecteer een pagina

PrizenPrizen


2018: Takenning Kultuerpriis 2017 fan de Gemeente Tytsjerksteradiel

Nominaasje Gysbert Japicxpriis 2017 foar Man en mem

Nominaasje Gysbert Japicxpriis 2013 foar Fan glês it brekken

Nominaasje Simke Kloostermanpriis 2013 foar Dit is it gedicht

Fedde Schurerpriis 2012 foar it bêste debút fan de trije jier foarôfgeand oan it jier fan de útrikking foar Fan glês it brekken

Fedde Schurerpublykspriis 2012 foar Fan glês it brekken

Je Maintiendrai poëzypriis 2009 fan de Stichting JMFonds foar it gedicht Altyd de loft

Rely Jorritsmapriis 2009 foar it gedicht Sy is, taal is altyd

Rely Jorritsmapriis 2008 foar it gedicht Trije dagen

Rely Jorritsmapriis 2008 foar it ferhaal De opdracht