Selecteer een pagina

Yn april 2017 is der in nije bondel fan Elske Kampen ferskynd:

In full colour-útjefte mei byldzjend wurk fan de dichteres/keunstneres.

Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik

de see berikke, wylst ropt in twingjend freegjen

yn my om alles wat it sjocht te neamen.

Mar leaver as te neamen, graaf ik.

Krij in skeppe en bûgje my foaroer en graaf.

En iepen-ticht en iepen-ticht is wylst it wikseljen

fan tij in núnderjend gerdyn, binne myn knibbels

wiet fan it heechspringend wetter en moarn

myn boksen mei bedrûge skom it wyt bewiis

dat ik hjir werklik wie.

Utjouwerij Afûk

€ 17,50

61 siden, ynbûn

ISBN: 9789492176486

Te krijen yn de boekhannel of fia de webside fan de Afûk.