‘Simmer 2017 rûn ik tal fan kearen oan ‘e westkant fan Hurdegaryp by de N355 del. Ik socht dêr om […]
Sykje om hâldfêst yn it slachskaad fan de taal Safolle dichters, safolle smaken.
Juryrapport Elske Kampen uit Gytsjerk Kultuerpriis 2017, uitreiking op dinsdag 3 juli 2018 door wethouder Dijk.