Dit is it gedicht / Dit is het gedicht fan Elske Kampen is ien fan de fjouwer nominearre wurken foar […]
Yn april 2017 is der in nije bondel fan Elske Kampen ferskynd: In full colour-útjefte mei byldzjend wurk fan de […]
Dit is it gedicht / Dit is het gedicht fan Elske Kampen is ien fan de fjouwer nominearre wurken foar […]
Op sneon 24 maaie 2014 is de nije dichtbondel fan Elske Kampen ferskynd: Man en mem. Hjirby twa gedichten út […]